Στο ΠΣ myschool προσφέρεται η λειτουργικότητα της αντιγραφής τμημάτων από το προηγούμενο σχολικό έτος στο νέο (τρέχον) σχολικό έτος.

Επισκέψεις:
N/A