Στο ΠΣ myschool αναβαθμίστηκε η λειτουργικότητα καταγραφής της Κτιριακής Υποδομή των Σχολικών Μονάδων, με την υποστήριξη των συστεγαζόμενων Μονάδων.

Επισκέψεις:
N/A